Podatek od rekompensaty za zlikwidowane ogródki działkowe

 Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych reguluje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. 2014 r. poz. 40 ze zm.), zwana dalej ustawą o ROD. W myśl uregulowań tej ustawy właścicielem gruntów zajętych na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego albo stowarzyszenie ogrodowe. Działkowcom przysługuje z kolei prawo:
  • do korzystania z działki ustanowione na podstawie umowy dzierżawy działkowej, jak również
     
  • własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca.

W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, podmiot dokonujący likwidacji obowiązany jest wypłacić działkowcom m.in. odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ROD). Co istotne - do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczania nieruchomości (art. 18 ust. 1 ustawy o ROD).

Z kolei na gruncie przepisów podatkowych obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 29 updof. Na jego podstawie, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Przepisy, o których mowa mają zastosowanie m.in. do odszkodowań za wywłaszczenie własności nieruchomości. Przy czym przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności (art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.). Zatem zwolnieniem objęte jest nie tylko odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu, ale również jego części składowych, jeżeli części te stanowią odrębny przedmiot własności.

Ponadto z wyroku WSA w Gliwicach z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 80/14 oraz interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-206/15/MK i 15 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-34/15/BJ wynika, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 29 updof ma zastosowanie nie tylko do odszkodowań wypłacanych za wywłaszczenie nieruchomości, lecz do wszystkich odszkodowań, których wypłata następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli więc podatnik otrzyma odszkodowanie w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego, to mimo że podstawę przyznania takiego odszkodowania stanowią przepisy ustawy o ROD i odszkodowanie dotyczy części składowych nieruchomości gruntowej (tj. naniesień, urządzeń i obiektów posadowionych na gruncie) - wypłata takiego odszkodowania następuje stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Tym samym wspomniane odszkodowanie jest wolne od opodatkowania.

Nowa siedziba biura Stowarzyszenia "ROD Na Wirażu"

ZAWIADOMIENIE

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „ROD NA WIRAŻU” INFORMUJE, ŻE:

 

OD DNIA 1 LUTEGO 2017 R.

BIURO ZARZĄDU MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU SWEDECENER

AL. JEROZOLIMSKIE 56 C / RÓG ŻELAZNEJ (DAWNA IKEA)

BOX. 1 PIĘTRO 2

 

PRZYJĘCIA DZIAŁKOWCÓW

ODBYWAJĄ SIĘ NA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH, TJ.;

W PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 17.00-19.00

( Z UWAGI NA PRZEPROWADZKĘ W LUTYM NIE MA PRZYJĘĆ)

 

KONTAKT Z ZARZĄDEM:

tel. 794955145, e-mail: zarzad@rodnawirazu.pl

 

INFORMACJE: www.rodnawirazu.pl

Informacja

Informacja

W odpowiedzi na pytania części działkowców, dlaczego nie wszyscy działkowcy otrzymali zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu”  zwoływanym  na dzień 14 stycznia 2017 r. Zarząd przekazuje poniższe informacje.

Zarząd Stowarzyszenia zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu”, a nie wszystkich działkowców. Oznacza to, że udział w posiedzeniu mogą wziąć tylko członkowie Stowarzyszenia.

Zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu” nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu, podejmowanej w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku (deklaracji) o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, lub z mocy prawa po upływie tego terminu w razie braku stosownej informacji w przedmiocie nabycia członkostwa ze strony Zarządu.

Tym samym, na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROD Na Wirażu” członkami Stowarzyszenia są  działkowcy, którzy uczestniczyli w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 2016 r. i doprowadzili do powołania Stowarzyszenia oraz przyjęcia  jego Statutu. Równocześnie członkami Stowarzyszenia są także działkowcy, którzy złożyli deklarację o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia przed 14 lipca 2016 r., gdyż osoby te z mocy prawa po upływie 6 m-cy  i braku stosownej informacji w przedmiocie nabycia członkostwa ze strony Zarządu, stały się członkami Stowarzyszenia.

Wszystkie w/w osoby, które są członkami Stowarzyszenia otrzymali zawiadomienia o Nadzwyczajnym Zebraniu i tylko Ci członkowie mają prawo uczestniczyć w zebraniu Członków.

Działkowcy którzy złożyli deklaracje przystąpienia do  Stowarzyszenia po 14 lipca 2016 r. i nie otrzymali informacji w przedmiocie nabycia członkostwa ze strony Zarządu, zgodnie z zapisami Statutu nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia. Jeżeli spełniają wymagania statutowe, zostaną przyjęci do Stowarzyszenia na zasadach  określonych w § 8 Statutu Stowarzyszenia i zostaną o tym powiadomieni.

Ze względu na ograniczoną pojemność Sali, osoby nie będące członkami Stowarzyszenia nie będą mogli uczestniczyć w Zebraniu.

 

                                                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Warszawa, 06. stycznia 2017 r.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

Zarząd Stowarzyszenia „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu” informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 roku zostało podpisane Porozumienie z Właścicielem terenu, na którym prowadzona jest działalność ROD „Na Wirażu” tj. Vastint Poland Sp. z o.o., określające warunki zakończenia działalności naszego Ogrodu oraz termin opuszczenia i wydania Nieruchomości.

Zgodnie z Porozumieniem wydanie Nieruchomości Właścicielowi nastąpi 31 stycznia 2017 roku. W tym samym dniu na wskazane przez Państwa w oświadczeniach  rachunki bankowe zostaną przelane środki pieniężne z tytułu ekwiwalentu za pozostawione na działkach nasadzenia wieloletnie roślinne i obiekty budowlane  w wysokościach wynikających z wycen sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Po wydaniu Nieruchomości Właścicielowi, tj. od dnia 31 stycznia 2017 roku nie będziemy mieli  prawa wstępu na teren zajmowany przez ROD.

Zgodnie z Porozumieniem zmiana stanu nasadzeń na działkach po dniu sporządzenia wyceny nie wpływa na  obniżenie lub podwyższenie kwot ekwiwalentów. Oznacza to, że Działkowcy mogą zabierać z użytkowanych przez siebie działek nasadzenia roślinne i naniesienia budowlane, i nie wpłynie to na wysokość odszkodowania.

Jednocześnie Zarząd ostrzega, że zabór jakichkolwiek nasadzeń roślinnych lub urządzeń z innych działek lub terenu wspólnego Ogrodu będzie traktowane jako kradzież mienia i będzie podstawą do natychmiastowego pozbawienia prawa do działki, a tym samym i do odszkodowania. Również niezamykanie bram i furtek przez działkowców, co w obecnej sytuacji może spowodować inwazję np. bezdomnych, zbieraczy złomu czy im podobnych, będzie traktowane jako celowe działanie na szkodę Stowarzyszenia.

Dodatkowo Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o zabranie własnych ruchomości znajdujących się w altankach, na działkach oraz w magazynie do dnia 30 stycznia 3017 roku. Wjazd na poszczególne alejki w Ogrodzie odbywa się na dotychczas obowiązujących zasadach – tj. w czasie godzin pracy Gospodarza i po zgłoszeniu Gospodarzowi wjazdu wraz z podaniem nazwiska Działkowca, numeru działki i numeru rejestracyjnego samochodu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyżej wymienione Porozumienie  musi zostać zatwierdzone przez  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W związku z tym, Zarząd Stowarzyszenia zwoła w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie WZD w sobotę 14 stycznia 2017 r. (Dokładne informacje o godzinie posiedzenia oraz miejscu zostaną przekazane odrębnie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi). 

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że w dalszym ciągu trwa zbieranie oświadczeń zawierających akceptację kwoty ekwiwalentu za nasadzenia roślinne i naniesienia budowlane wynikającej ze sporządzonej wyceny oraz wskazanie numeru rachunku bankowego, na który mają być przelane powyższe środki. Termin składania tych oświadczeń upływa z dniem 12 stycznia 2017 roku.  Osoby, które nie przekażą do tego dnia  do Zarządu Stowarzyszenia swoich oświadczeń nie będą objęte zleceniem wypłat należnych ekwiwalentów na podstawie zawartego z Właścicielem Porozumienia. W takim przypadku osoby te w celu ubiegania się o wypłatę należnego ekwiwalentu za pozostawione nasadzenia wieloletnie roślinne i obiekty budowlane będą zobligowane kierować swoje roszczenia bezpośrednio do właściciela, tj. Vastint Poland Sp. z o.o. ( adres: ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, tel. 22-820-91-51, e-mail: info.poland@vastint.eu). Powyższe dotyczy również osób, które wypełniły oświadczenia niezgodnie z dokonaną wyceną.

Ponadto Zarząd informuje, że nie przyjmuje  już żadnych wniosków dotyczących zastrzeżeń działkowców w kwestii wycen działek. Wszystkie zastrzeżenia dot. wycen działek należy kierować bezpośrednio do zamawiającego wycenę tj. Vastint Poland Sp. z o.o. Protokoły niezgodności przyjęte przez Zarząd i nie rozpatrzone przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustaleniami z Vastintem zostaną przekazane do rozpatrzenia przez Vastint.

W związku z tym, że Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieczytelnie bądź błędnie podane numery rachunków bankowych, na które mają być przelane  kwoty odszkodowań,  zwracamy się z prośbą do Działkowców, którzy złożyli stosowne oświadczenia, o przesłanie na adres mailowy Stowarzyszenia (zarzad@rodnawirazu.pl) potwierdzenia numeru rachunku bankowego z podaniem danych właściela rachunku i numeru użytkowanej działki. Powyższe informacje prosimy przekazywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2017 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu, uchwały organów Stowarzyszenia obowiązują wszystkich działkowców mających tytuł do działki na terenie ROD prowadzonego przez Stowarzyszenie (również tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia). Zapis ten oznacza, że w przypadku zaakceptowania Porozumienia  przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wszyscy Działkowcy będą zobligowani do bezwarunkowego przestrzegania jego warunków.

 

                                                                                                                                  ZARZĄD

Warszawa, 22 grudnia 2016 r.

 

 

Komunikat

K O M U N I K A T

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu” informuje, że:

1.   Zakończony został proces zbierania oświadczeń od działkowców dot. wyceny działek. Oznacza to, że osoby które nie przekazały swoich oświadczeń do Zarządu Stowarzyszenia będą zobowiązane do samodzielnego ubiegania się o ekwiwalent za pozostawione nasadzenia wieloletnie roślinne i obiekty budowlane od Inwestora, tj. Vastint Sp. z o.o. Jednocześnie osoby te będą zobligowane do bezwarunkowego przestrzegania warunków porozumienia z Inwestorem, które zostanie przyjęte przez Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu”. Nie dotyczy to działkowców którzy złożyli protokoły rozbieżności, do czasu weryfikacji wycen  działek przez rzeczoznawcę.

2. Do chwili obecnej Zarząd Stowarzyszenia nie otrzymał od rzeczoznawcy majątkowego zweryfikowanych wycen działek, których użytkownicy złożyli stosowny protokół rozbieżności. Z chwilą ich otrzymania, ww. działkowcy zostaną z nimi zapoznani.

3. Na 20 grudnia 2016 r. zaplanowane jest  wspólne spotkanie przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia i Inwestora w sprawie porozumienia dot. likwidacji ROD „Na Wirażu”.

4.  W związku z licznymi pytaniami Działkowców dotyczącymi przeznaczenia odszkodowania za mienie wspólne ROD „Na Wirażu”, zarząd wyjaśnia:

- likwidacja ROD nie jest tożsama z rozwiązaniem Stowarzyszenia Ogrodowego które je prowadzi. Stowarzyszenie dalej będzie prowadziło swoją działalność, której głównym celem statutowym jest zakładanie i prowadzenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

- w związku z likwidacją ROD, działkowcom przysługuje odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność, natomiast stowarzyszeniu ogrodowemu, odszkodowanie za składniki majątkowe( infrastrukturę ogrodową) stanowiące jego własność.

- odszkodowanie wypłacone Stowarzyszeniu Ogrodowemu stanowić będzie jego majątek który zgodnie z zapisami ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na cele statutowe,  a po ewentualnym rozwiązaniu stowarzyszenia (co sugerują niektórzy członkowie), na jakiś cel społeczny np. na stowarzyszenie czy fundację o podobnych celach działania.

Nowe informacje będą na bieżąco przekazywane Działkowcom w formie komunikatów na stronie internetowej www rodnawirazu.pl. i na tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ROD.

 

 

                                                                                                                                ZARZĄD