Informacja

Zarząd Stowarzyszenia "ROD Na Wirażu" informuje, że 27 maja br odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia ( członkami są wszyscy którzy brali udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 2016 r. oraz wszyscy którzy złożyli deklaracje członkowskie w terminie późniejszym). Dokładną informację o Walnym Zebraniu otrzymają wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, natomiast  materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 17 maja br. w godz. 17.00-19.00 w biurze Stowarzyszenia przy Al. Jerozolimskich 56 C. W związku z powyższym,  majowe przyjęcie interesantów  zostało przeniesione na ten sam dzień.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edward Kostrzewa

 

Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia  Ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu” zaprasza na

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

które odbędzie się w dniu 27 maja  2017 r.

w    Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym  przy ul.  Bobrowieckiej  9 w Warszawie, w sali ONZ, w budynku A, na IV piętrze. ( mapka w załączeniu ),

( w Centrum znajduje się parking automatyczny na 120 miejsc, płatny tylko gotówką w parkomacie przy wyjeździe, w cenie 3 zł. brutto za I godzinę, każda następna 2 zł brutto – wjazd od strony ul. Kierbedzia).

Początek obrad:

w  I terminie godz. 10.00 , w II terminie godz. 10.15.        

 

 Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 17 maja  br. w godz. 17.00-19.00 w Biurze Stowarzyszenia  Ogrodowego „ROD Na Wirażu”  Al. Jerozolimskie 56C.

 

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia                                     Prezes Zarządu Stowarzyszenia

             Katarzyna Kalińska                                                        Edward Kostrzewa

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO.

 

1.    Otwarcie zebrania przez przedstawiciela zarządu.

2.    Wybór Przewodniczącego, Protokolanta i Prezydium Zebrania.

3.    Zatwierdzenie porządku obrad.

4.    Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

5.    Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

6.    Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu” z działalności   w 2016 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe ).

7.   Informacja o aktualnej sytuacji Stowarzyszenia.

8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z działalności w 2016 r.

9.   Sprawozdanie Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia z działalności w 2016 r.

10.  Ocena pracy Zarządu przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia  za 2016r. wraz z wnioskiem  o przyjęcie sprawozdania.

11.  Projekt planu pracy Zarządu na 2017r.

12.  Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.

13.  Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność

       obrad.

14.  Dyskusja.

15.  Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2016 r.

16.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

17. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich   

       obowiązków.

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

      w 2016 r.

19.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia

      w 2016 r.

20.  Uchwalenie wysokości składki członkowskiej oraz  terminu jej wnoszenia w 2017 r.

21.  Uchwalenie planu pracy Zarządu Stowarzyszenia na 2017r.

22. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 r.

23.  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.

24.  Sprawy różne.

25.  Zakończenie obrad.

 

Informacje dodatkowe

1. Czynne prawo wyborcze - prawo do głosowania podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia przysługuje wszystkim członkom założycielom oraz wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

2. W pierwszym terminie Walne zebranie członków może ważnie podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony w dniu pierwszego terminu, Walne zebranie członków może ważnie podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami Statutu, Walne zebranie członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą realizować uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać następującą treść: „Ja, (szczegółowe dane Mocodawcy zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL) upoważniam (szczegółowe dane pełnomocnika zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL) do reprezentowania mnie podczas obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodziny Ogród Działkowy na Wirażu”, które odbędą się w dniu 27 maja 2017roku w Warszawie zarówno w pierwszym jak i drugim terminie zebrania, w tym do uczestnictwa w głosowaniach, które będą w tym dniu przeprowadzone, z prawem substytucji. (własnoręczny podpis Mocodawcy, miejscowość i data udzielenia pełnomocnictwa)”.

4. Osoby, które otrzymały  zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodziny Ogród Działkowy na Wirażu” za pośrednictwem poczty elektronicznej proszone są o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

UWAGA !!!

Podczas planowanego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia w ramach punktu dotyczącego projektu planu pracy Zarządu na rok 2017 będzie omawiana kwestia dotycząca utworzenia nowego rodzinnego ogrodu działkowego. Zarząd Stowarzyszenia chciałby poznać zdanie członków Stowarzyszenia co do preferowanych wariantów odtworzenia ogrodu. Podczas obrad Zarząd przedstawi dotychczasowe działania w zakresie możliwości nabycia nieruchomości rolnej spełniającej warunki do odtworzenia ogrodu. W celu ukierunkowania prac w zakresie pozyskania nowego terenu dla potrzeb ogrodu  oraz  ustalenia wielkości potrzeb w tej kwestii, do zawiadomienia została dołączona ankieta poglądowa, której wyniki będą podstawą do podjęcia dalszych działań przez Zarząd Stowarzyszenia. Ankieta będzie zbierana podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia w dniu 27 maja 2017 roku. Ankieta ma charakter wyłącznie poglądowy.

Ankieta zawiera również oświadczenie dotyczące stanu posiadania przez członka Stowarzyszenia „ROD Na Wirażu” prawa do działki usytuowanej w innym rodzinnym ogrodzie działkowym. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia w tej sprawie będzie traktowane jako zachowanie sprzeczne z interesami Stowarzyszenia.

 

Osoby, które będą nieobecne na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia w dniu 27 maja 2017 roku winny przesłać wypełniony druk ankiety do dnia 23 maja 2017 roku na adres Zarządu Stowarzyszenia - ul. Bełdan 4/7, 02-695 Warszawa (liczy się data wpływu). Niedoręczenie bądź nieprzesłanie ankiety w wyznaczonym terminie będzie uznawane jako brak woli członka Stowarzyszenia do zawarcia umowy dzierżawy działkowej uprawniającej do korzystania z działki w nowotworzonym ogrodzie. 

Regulamin Walnego Zebrania podpisany przez Zarząd

Mapka dojazdu

Ankieta

Podatek od rekompensaty za zlikwidowane ogródki działkowe

 Zagadnienia związane z funkcjonowaniem i likwidacją rodzinnych ogrodów działkowych reguluje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. 2014 r. poz. 40 ze zm.), zwana dalej ustawą o ROD. W myśl uregulowań tej ustawy właścicielem gruntów zajętych na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego albo stowarzyszenie ogrodowe. Działkowcom przysługuje z kolei prawo:
  • do korzystania z działki ustanowione na podstawie umowy dzierżawy działkowej, jak również
     
  • własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca.

W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, podmiot dokonujący likwidacji obowiązany jest wypłacić działkowcom m.in. odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ROD). Co istotne - do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczania nieruchomości (art. 18 ust. 1 ustawy o ROD).

Z kolei na gruncie przepisów podatkowych obowiązuje art. 21 ust. 1 pkt 29 updof. Na jego podstawie, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane m.in. z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Przepisy, o których mowa mają zastosowanie m.in. do odszkodowań za wywłaszczenie własności nieruchomości. Przy czym przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności (art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.). Zatem zwolnieniem objęte jest nie tylko odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu, ale również jego części składowych, jeżeli części te stanowią odrębny przedmiot własności.

Ponadto z wyroku WSA w Gliwicach z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 80/14 oraz interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-206/15/MK i 15 kwietnia 2015 r., nr IBPBII/1/4511-34/15/BJ wynika, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 29 updof ma zastosowanie nie tylko do odszkodowań wypłacanych za wywłaszczenie nieruchomości, lecz do wszystkich odszkodowań, których wypłata następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli więc podatnik otrzyma odszkodowanie w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego, to mimo że podstawę przyznania takiego odszkodowania stanowią przepisy ustawy o ROD i odszkodowanie dotyczy części składowych nieruchomości gruntowej (tj. naniesień, urządzeń i obiektów posadowionych na gruncie) - wypłata takiego odszkodowania następuje stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Tym samym wspomniane odszkodowanie jest wolne od opodatkowania.

Nowa siedziba biura Stowarzyszenia "ROD Na Wirażu"

ZAWIADOMIENIE

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „ROD NA WIRAŻU” INFORMUJE, ŻE:

 

OD DNIA 1 LUTEGO 2017 R.

BIURO ZARZĄDU MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU SWEDECENER

AL. JEROZOLIMSKIE 56 C / RÓG ŻELAZNEJ (DAWNA IKEA)

BOX. 1 PIĘTRO 2

 

PRZYJĘCIA DZIAŁKOWCÓW

ODBYWAJĄ SIĘ NA DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH, TJ.;

W PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W GODZ. 17.00-19.00

( Z UWAGI NA PRZEPROWADZKĘ W LUTYM NIE MA PRZYJĘĆ)

 

KONTAKT Z ZARZĄDEM:

tel. 794955145, e-mail: zarzad@rodnawirazu.pl

 

INFORMACJE: www.rodnawirazu.pl

Informacja

Informacja

W odpowiedzi na pytania części działkowców, dlaczego nie wszyscy działkowcy otrzymali zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Rodzinny Ogród Działkowy Na Wirażu”  zwoływanym  na dzień 14 stycznia 2017 r. Zarząd przekazuje poniższe informacje.

Zarząd Stowarzyszenia zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu”, a nie wszystkich działkowców. Oznacza to, że udział w posiedzeniu mogą wziąć tylko członkowie Stowarzyszenia.

Zgodnie z § 8 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „ROD Na Wirażu” nabycie członkostwa następuje na mocy uchwały Zarządu, podejmowanej w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku (deklaracji) o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia, lub z mocy prawa po upływie tego terminu w razie braku stosownej informacji w przedmiocie nabycia członkostwa ze strony Zarządu.

Tym samym, na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „ROD Na Wirażu” członkami Stowarzyszenia są  działkowcy, którzy uczestniczyli w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 2016 r. i doprowadzili do powołania Stowarzyszenia oraz przyjęcia  jego Statutu. Równocześnie członkami Stowarzyszenia są także działkowcy, którzy złożyli deklarację o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia przed 14 lipca 2016 r., gdyż osoby te z mocy prawa po upływie 6 m-cy  i braku stosownej informacji w przedmiocie nabycia członkostwa ze strony Zarządu, stały się członkami Stowarzyszenia.

Wszystkie w/w osoby, które są członkami Stowarzyszenia otrzymali zawiadomienia o Nadzwyczajnym Zebraniu i tylko Ci członkowie mają prawo uczestniczyć w zebraniu Członków.

Działkowcy którzy złożyli deklaracje przystąpienia do  Stowarzyszenia po 14 lipca 2016 r. i nie otrzymali informacji w przedmiocie nabycia członkostwa ze strony Zarządu, zgodnie z zapisami Statutu nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia. Jeżeli spełniają wymagania statutowe, zostaną przyjęci do Stowarzyszenia na zasadach  określonych w § 8 Statutu Stowarzyszenia i zostaną o tym powiadomieni.

Ze względu na ograniczoną pojemność Sali, osoby nie będące członkami Stowarzyszenia nie będą mogli uczestniczyć w Zebraniu.

 

                                                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Warszawa, 06. stycznia 2017 r.